• 21

На 23.03.2017 г. в Медицински център „Д-р Хайвазов” се проведе Пета годишна среща между Общопрактикуващи лекари от девет столични Диагностично-консултативни центрове и специалистите в медицинският център.

Събитието се организира с партньорството на фирма „Пфайзер Люксембург САРЛ – клон България”. Темата на презентацията беше „Профилактика на инсулта при неклапно предсърдно мъждене – ролята на ОПЛ”. Организаторите избраха за лектор един изключително прецизен и отговорен в работата си с пациентите специалист – д-р Иванка Павлова, кардиолог в МЦ „Д-р Хайвазов”.

Какво знаем за предсърдното мъждене /ПМ/?

Предсърдното мъждене повишава значимо тромбемболичния риск, като най-честата локализация е мозъкът.

 • ПМ се свързва с  приблизително петкратно по-висок риск за инсулт!
 • Един на всеки пет инсулта се дължи на ПМ!
 • ПМ често е асимптомно!
 • Предсърдното мъждене увеличава тежестта на инсулта, смъртността и вероятността за рецидив.
 • В сравнение с инсултите при лица без предсърдно мъждене, свързаният с него инсулт води до:
 • два пъти по-голяма смъртност;
 • 2,23 пъти по-голяма вероятност от инвалидизация;
 • 2,4 пъти по-висок риск за нов тежък инсулт.
 • Исхемичният инсулт вследствие на предсърдно мъждене е по-тежък от инсулта с друга етиология.

На презентацията д-р Павлова подчерта, че изборът на подходяща антитромботична терапия при ПМ е важно решение, от което зависи крехкият баланс между риска от инсулт, и припомни, че целта е намаляване на риска от тромботични събития с минимални хеморагични усложнения.

Беше коментирана нуждата от оценка на индивидуалния риск от ИМИ/СЕ и риска от кървене и отговорността на ОПЛ в сътрудничество с тесните специалисти за снижаване честотата от нежелани събития чрез въздействие на управляемите рискови фактори.

С какви терапевтични възможности разполагаме при ПМ? Какво е мястото на антикоагулантите и на антиагрегантите – помагат ли и до колко за превенция на инсулта при пациенти с предсърдно мъждене? 

Като един отличен в своята специалност професионалист, д-р  Павлова разгледа много внимателно въпроса за антитромбозната терапия при предсърдно мъждене. Очертаха се следните възможности:

 • Пациенти с ПМ и нисък риск от ИМИ – не се нуждаят от антитромбозна терапия за профилактика на ИМИ/СЕ.
 • Пациенти с умерен и висок риск от ИМИ – нуждаят се от ОАК . Да се предпочитат НОАК пред ВКА /освен при пациенти с механични клапни протези, митрална стеноза – умерена и тежка, при които единствена алтернатива са ВКА/ – това е заложено в последните Европейски препоръки от 2016 г.
 • Антиагрегантната монотерапия не се препоръчва за профилактика на ИМИ/СЕ при пациенти с ПМ, независимо от степента на риска.
 • Съществуват клинични ситуации /например ОКС със или без стентиране, стентиране по повод стабилна КАБ и др./, които налагат комбинирана терапия /антикоагулантна + антиагрегантна/, въпреки повишения хеморагичен риск. Те изискват стриктен клиничен контрол.

Д-р Павлова представи пред аудиторията резултатите от проучването AVERROES, в което недвусмислено се доказва предимството на НОАК Apixaban liquis/, който снижава значително риска от ИМИ/СЕ при пациенти с ПМ, в сравнение с ASAпри сходен профил на безопасност.

Бяха представени и резултатите от проучванията RE-LY, ROCKET, ARISTOTLE  и ENGAGE AF-TIMI , сравняващи НОАК спрямо Warfarin като ефикасност и безопасност, с коментар на индивидуалните особености на всеки от тях. Като цяло, изводите за клиничната практика са, че там, където пациентите са подходящи за НОАК по принцип, те следва да се препоръчат с предпочитание пред ВКА.

В ARISTOTLE, например, проучване с включени 18 201 пациента на възраст от 18 години и нагоре с предсърдно мъждене и един рисков фактор за инсулт, в което пациентите са лекувани или с Eliquis /за повечето пациенти в доза 2 пъти дневно по  5.0 mg/ или с Warfarin (титриран до INR  2-3), отчетените резултати показват, че:

 • Eliquis значимо превъзхожда Warfarin в превенцията на инсулт/СЕ;
 • Eliquis значимо намалява риска от голямо кървене в сравнение с Warfarin;
 • Eliquis значимо превъзхожда Warfarin в намалението на общата смъртност.

 

Д-р Иванка Павлова е на разположение в Медицински център „Д-р Хайвазов” всеки вторник и четвъртък,  от 15:00 до 18:30 ч. 

Приемът се извършва с предварително записване на час – на телефон: 02/ 87 57 111.

Медицински център „Д-р Хайвазов” работи с НЗОК, ЗК „Уника” и „ОЗОФ – Доверие”.