02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

д-р Мариела Облашка, Д.М.

д-р Мариела Облашка, Д.М.

Онлайн консултация

Телефон: 0888 99 17 43
E-mail:

График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14:00 - 17:00 ч.      14:00 - 17:00 ч.  15:30 - 17:00 ч. 

Име

Мариела Милчева Облашка - Хайвазова

Образование

средно - 1989 г. ЕСПУ "Христо Ботев" -гр. Враца

висше - 1989 г.-1995 г. - Медицински Университет - гр. Плевен

Научна степен

Доктор по Медицина

Следдипломна квалификация

1996 г. - семинар "Детско зрение"

1999 г. - курс "Методически основи на научните изследвания"

1999 г. - курс "Биостатистика с компютър"

1999 г. - курс "Стохастични методи в медицинските изследвания"

1999 г. - Международни семинари по трансплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота

2000 г. - придобита специалност по офталмология

2003 г. - януари - защитен дисертационен труд с придобита научна и образователна степен  "ДОКТОР" на тема "Приложение на екстракапсуларната катарактна екстракция с имплантация на заднокамерни интраокуларни лещи в катарактната хирургия"

2003 г. - 2004 г. - флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания – МУ-София

2005 г. -

 • основен курс по безопасност при работа с лазери - гр. София
 • лазер-терапия при очните заболявания – VMR Institute, Huntington Beach, California, USA

 

 • Годишни симпозиуми на НГА -2004-2014г
 • Годишните срещи на Съюза на очните лекари в България
 • Курс по ретинална и витреална хирургия – Пловдив, България 2007г
 • Национални конференции „Тумори на окото и очните придатъци“-2008, 2010
 • Национални конференции „Новости в офталмологията“- София, 2010,2013
 • Витрео-ретинални симпозиуми –гр. Пловдив, България -2010,2011,2012,2013, 2014г
 • Bausch and Lomb University, module 3, Sofia, 2013
 • Update in OCT ImagingqFeaturesqConsequences-Congress of ESORS, Milan, Italy, 2012
 • How to Read Autofluorescence Images-Congress of ESORS, Milan, Italy, 2012
 • The Role of the Vitreous in Retinal Disease - Congress of ESORS, Milan, Italy, 2012
 • Congress of ESORS, Hamburg, Germany, 2013
 • Uveitis-Diagnosis and Therapy in 2014- Congress of ESORS, London, England, 2014
 • PRP in Ophtalmology, Regen lab, Venice, Italy, 2014

Членства

Чужди езици

руски, английски

 1. Балабанов Ч., Облашка М., Имплантация на интраокуларни лещи при деца., Български офталмологичен преглед., кн.2.,1999, стр.8-11
 2. Облашка М., Микова Т., Ч. Балабанов., Имплантация на вътреочни лещи при болни с катаракта и Diabetes Mellitus., Годишен сборник /научни трудове/ на Интернационална Медицинска Асоциация - България., том 5., №1, 1999, стр. 76-78
 3. Облашка М., Каменова Л., Ч. Балабанов., Имплантация на интраокуларни лещи при болни с катаракта и глаукома., Реферативен бюлетин по офталмология., кн.5,1999, стр.35-39
 4. Балабанов Ч., М. Облашка., Проникваща кератопластика след имплантационна катарактна хирургия., Реферативен бюлетин по офталмология., кн.5.,1999., стр.30-34
 5. Oblashka., Balabanov., et coll., Chirurgie refractive par addition d`un implant intraoculare., Annales D`informations sur la chirurgie et les explorations Ophthalmologiques – Annales Periodiques D`ophthalmologie, Implant intraoculare pour chirurgie refractive SNOF / SFO., XII, 2001, 89-91
 6. Облашка М., Топалова Д., М. Няголова., Ч. Балабанов., Постоперативен астигматизъм при катарактната хирургия., Български офталмологичен преглед., кн.3., 2002г.
 7. Oblashka M., Ch.Balabanov., Extracapsular Cataract Extraction with a Poserior Chamber Intraocular Lens implantation of a Patients with Uveitis; Summery – XXVI-th Balkan Medical Days – Ophthalmology; 28-30.09.2001; Borovetz, Bulgarie; p.11-12
 8. Благоева Хр., Балабанов Ч., М. Облашка., Псевдоексфолиативен синдром и катарактна имплантационна хирургия., кн. Резюмета- VII-ми Национален конгрес по офталмология – Актуални проблеми в офталмологията.,28-30.09.2000.,София, стр.43
 9. Кривошийска Е., Балабанов Ч., М. Облашка., Имплантация на интраокуларни лещи при деца., кн. Резюмета- VII-ми Национален конгрес по офталмология – Актуални проблеми в офталмологията.,28-30.09.2000., София, стр.50
 10. Илиева Е., М. Облашка, Туберозна склероза на Bourneville, кн. Резюмета - Новости в офталмологията, 2004г. София.
 11. Илиева Е., Холевич М., М. Облашка, Хориоиден остеом, Тумори на окото и очните придатъци, Плевен, 2006, стр. 154-158.

Работим със съвременна техника

За Вашата сигурност, възможно най-точното диагностициране и качественото лечение, ние инвестираме в модерно и надеждно оборудване

Разгледайте галерията

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед