Особености на шийните прешлени. Патогенеза на остеохондрозата.

Дегеративните изменения на шийния гръбнак обхващат най-често 5-ти, 6-ти и 7-ми шиен прешлен. При тях натоварването на телата на прешлените е най-голямо, поради факта, че движенията във фронталната и сагиталната равнина се осъществяват изключително в тази зона. В междупрешленните дискове на долните цервикални прешлени то е 11,5кг. на кв. см., а в лумбалния отдел само 9,5кг. на кв. см.

Страничните отдели на горните повърхности на прешленните тела са разположени над останалата част на тялото. Те се наричат унковертебрални израстъци – pr. uncinati. и обхващат долно-страничните ъгли на по-високо лежащия прешлен, като между тях има хрущялно покритие, а отстрани фиброзна капсула. Някои автори ги смятат за типични стави. При разрастването си те често притискат a. vertebralis, която влиза през foramen transversarium на 6-ти шиен прешлен и излиза през атласа.

Задната надлъжна връзка в шийния гръбнак е значително по здрава от предната, което определя по-малката честота на дисковите хернии в шията от тези в лумбалния отдел на гръбнака.
Междупрешленните отвори са насочени напред и странично под 45° и надолу под ъгъл 10°, което ги позитивира на косите рентгенови снимки. Техния вертикален размер е 4мм. Нервните коренчета с ганглия заемат 1/4 до 1/6 от просвета му. Но те често се притискат тук от унковертебралните израстъци, остеофити от междупрешленните стави или херниални протрузии т.к. вървят перпендикулярно към гръбначния мозък, което ограничава тяхната подвижност и ги прави доста раними на опън и натиск.

При максимална флексия, горно лежащия прешлен се измества спрямо долно лежащия с 2-1мм., а при екстензия се получава обратното. Това намалява сагиталния размер на гръбначния канал, който e 15мм. на ниво C5 – C6 и има призматична форма. Възможността за притискане в шийното задебеление е значителна при наличие на остеофитоза по задните ръбове на телата на прешлените.
Кръвоснабдяването и оттокът на кръвта също могат да бъдат доста смутени от дегенеративните изменения в шийния гръбнак. Кръвоснабдяването на гръбначния мозък на това ниво се извършва от rami spinalis на a. vertebralis, които минават през интервертебралните отвори. Венозния отток се осъществява от венозни сплитове, които са толкова широки и с множество анастомози, че са получили името – продълговати синуси. Те биват външни и вътрешни – вън и вътре на гръбначномозъчния канал.

Основният източник на инервация на шийния отдел на гръбначния стълб е възвратен нерв, чийто влакна започват от спиналните ганглии. През междупрешленните отвори той се връща в гръбначния канал, разклонява се и инервира обвивките на гръбначния мозък, навлиза в костите, инервира ставите и съдовете.

Намаляването на междупрешленния отвор се предизвиква, както от осификати по ръбовете на интервертебралните стави, телата на прешлените и pr. uncinati, така и от намаляване на вертикалния размер на междупрешленното пространство поради сплескване на диска. При това за намаляване на компресията върху нервните окончания се образува изправяне на лордозата или даже локална кифоза, което допълнително деформира и притиска гръбначната артерия. Нарушената статика води до преразтягане и умора на мускулите.

Според повече от авторите в световната литература, честотата на шийната остеохондроза при мъжете и жените не е еднаква. Според едно наше проучване в Специализираната болница за рехабилитация – Панчарево за период от 2г. от 1996г. до 1998г. са преминали 101 болни с диагноза цервикална остеохондроза от тях 86% жени и 16% мъже на възраст между 28 и 86 години. Това показва, че в болницата са лекувани 5,3 пъти повече жени, което според нас се дължи на постменопаузалната остеопороза и заседналия начин на живот.

Клинична картина

 1. Болката е локализирана в шията и се разпространява към единия или и двата горни крайника и е с периоди на обостряне и затихване. При спадане на атмосферното налягане болката също се усилва.
 2. Обемът на движение в шийния отдел на гръбнака е намален поради:
  • Морфологичните промени в телата на прешлените и интервертебралните стави. Намаляване на хоризонталния и вертикалния размер на междупрешленните дискове, наличие на остеофитоза, намаляване на просвета на интервертебралните отвори.
  • Функционални промени - спазъм на мускулатурата, инсерционити в залавните места на връзки и мускули, компресия върху нервните коренчета и ли гръбначния мозък.
   Нормалният обем на движение в шийния гръбнак според неутрално-нулевия метод, или т.н. SFTR-метода (S-движение в сагиталната равнина, F- движение във фронталната равнина, T-движение в транзверзалната равнина, R-ротационни движения) е:
   • А. Екстензия и флексия в сагиталната равнина. Нормалният обем на екстензия е 0-70°, а на флексията е 0-60°, или по SFTR-методиката S: 70-0-60.
   • В. Латерално навеждане наляво и надясно. По SFTR-методиката F: 45-0-45
   • С. Ротация наляво и надясно. По SFTR-методиката R:75-0-75
 3. Неврологичната симптоматика е свързана най-вече с коренчева увреда в цервикалния гръбнак. При засягане на:
  • С2 коренче – болки и хипестезия в тила
  • С3 и С4 коренче – хипестезия и болка от латерално на шията и рамото; пареза на диафрагмата и m. deltoideus; затруднено отвеждане на мишницата.
  • С5 коренче – болки и хипестезия в рамото и мишницата; пареза на m. deltoideus и m. biceps brachii.
  • С6 коренче – болки по задно-външната страна на мишницата; по радиалната страна на предмишницата; в тенара и палеца; хипалгезия в дисталната част на дерматома; пареза на mm. biceps brachii et brachioradialis.
  • С7 коренче – болки в мишницата и предмишницата ирадииращи към II, III и IV-ти пръст; хипо- или аналгезия в горепосочените пръсти от воларно и дорзално; пареза на mm. triceps brachii, pectoralis major, fl. digitorum, pronator teres; отслабен трицепс рефлекс; хипотрофия на m. triceps brachii и тенара.
  • С8 коренче – болки и парестезии към IV и V-ти пръст; хипестезия в кожната зона на инервация на n. ulnaris; хипотрофия в хипотенара.
  • Проба на Spurling-Scoville - при наклоняване на главата се появява болка и парестезия с ирадиация в в зоната на инервация на даденото коренче, хомолатерално на наклона.
  • Проба на Бертши – при тракция на главата, намалява интензивността на болковия синдром.
  • Спазъм и палпаторна болка по m. sternocleidomastoideus и параспиналните мускули на шията.
 4. Синдроми на шийната остеохондроза.
  • Коренчеви синдроми – свързани са с коренчева компресия. Характеризират се с:
   • Шийна болка.
   • Синдром на n. occipitalis major – болки в окципитална и темпорална област.
   • Раменен периартрит.
   • Рамо-ръка синдром.
  • Синдром на притискане на a. vertebralis. Клинично – главозамайване, атаксия, нистагъм и дори загуба на ориентация и падане. Продължава 1 – 2 min.
  • Синдром на хронична пареза. Предшества се от продължителни оплаквания, характерни за шийната остеохондроза. Налице са спастична походка, патологични рефлекси на долните крайници, тазоворезервоарни нарушения ( частично или пълно задръжане или незадържане на урина и изпражнения ).
  • Висцерални разстройства. Кардиален синдром – болки между лопатките и в сърдечната област, продължава около 2 часа, повлиява се от тракция на главата, няма чувство за смъртен страх, както при инфаркт.

Диагностика

 1. Електромиография - задължителна е при анамнеза и клиника за шийна остеохондроза. EMG – изследването определя нивото и степента на увреда на нервните структури и е най- важно за диференциалната диагноза, предвид компресия на периферните нерви на горните крайници на по-ниски нива.
 2. Рентгенова диагностика:
 • Нативна рентгенография – признаци:
  • Калциране на излязло пулпозно ядро на диска.
  • Намаляване височината на диска.
  • Субхондрална склероза.
  • Остеофити на предните и задните повърхности на телата.
  • Деформация на унковертебралните израстъци.
  • Деформация на ставните израстъци.
  • Сублуксация на прешленните тела.
  • Изменения в статиката на гръбначния стълб.
 • Контрастни рентгенови методи:
  • Дискография – описана е за първи път от F. Smith 1969г. Предимството и е, че се получават данни за характера и локализацията на увреда на диска, както и това, че тя възпроизвежда клиничните прояви на увредата.
  • Миелография – Въвеждане на контрастно вещество в субарахноидалното пространство. Първи за метода съобщават А. Campbell и D. Phillips (1960г.). При него на страничната рентгенова снимка се вижда намаление на сагиталния диаметър на гръбначния канал в зоната на увредата. На предно-задната миелограма контраста нормално изпълва субарахноидалното пространство на коренчевите ръкавчета. Припритискането им от дискова херния се получава феномена “ампутация “ на ръкавчетата или симптом на “пеперудата “ при наличие на остеофити.
  • Ангиография – обективизира деформации на a. vertebralis, най-често от притискане от остеофити на унковертебралните израстъци, стеснение на отвора на напречния израстък или ръбцови изменения на периваскуларната тъкан.
  • Пневмомиелография, епидурография, веноспондилография – ползват се изключително рядко.
 • CT и MRI – обективизират всичко по-горе казано за рентгеновата диагностика, като предимството на MRI-метода е, че чрез него съдим и за състоянието и на самите нервни структури.
 • Доплер-сонография за изследване проходимостта на вертебралнитеартерии.
 • Други изследвания, имащи отношение най-вече към диференциалната диагноза.
  • Лабораторни методи – влизат в съображение при диференциална диагноза (ДД) на:
   • Тумори и системно заболяване на костите – увеличена АФ, туморни маркери.
   • Тумори и възпаления на меките тъкани – значително увеличаване на СУЕ; промени в диференциалното броене, туморни маркери.
   • Анкилозиращ спондилит – промяна в стойностите на ревматоидния фактор и HLA-B27(+)
 • Остеодензитометрия – наличието на остеопороза засилва оплакванията и е предразполагащ фактор за засилване на дегенеративните промени.

Диференциална диагноза

 1. Фрактури – най-често от флексионно-компресионен тип, дължащи се на остеопорозата. Рентгенография във фронтален и сагитален аспект, ЕМГ.
 2. Тумори на прешлените и меките тъкани на шията. Рентгенови снимки, CT, MRI, ЕМГ и лабораторни изследвания.
 3. Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев). Рентгенови снимки, лабораторни изследвания.
 4. Болест на Schoermann-Mau. Засяга торакалния гръбнак в юношеска възраст, което променя биомеханиката на натоварване в целия гръбначен стълб и индиректно засилва артрозните промени в шията.
 5. Синдроми на хронично притискани на периферните нерви на горния крайник.
  • Carpal-tunel syndrom. Притискане на n. medanus в карпалния канал. ЕМГ.
  • Синдром на Guyon (притискани на n. ulnaris в областта на китката). ЕМГ.
  • Неврит на n. ulnaris предизвикана от компресия на нерва в sulcus nervi ulnari в абластта на лакътя. ЕМГ.
  • Supinator-tunel syndrom. Притискане на n.medianus в проксимална трета на предмишницата при супинация на същата между двете глави на m. pronator teres. ЕМГ
  • Неврит на n.radialis от притискането му в canalis humeromuscularis на предмишницата. ЕМГ.
  • Scalenus syndrom – притискани на съдово-нервния сноп от предното краче на m.scalenus.
 6. Компресия на цервикалния и брахиалния плексус – наи-често от тумори или след травма. СТ, MRI, ЕМГ.
 7. Съдови заболявания на горните крайници. Доплер.
 8. Инсерционити, периартрити, тендинити и миозити в опорно-двигателния апарат на горния крайник. Лабораторни изследвания, ЕМГ, Рентгенови снимки.

Лечение

 1. Консервативно лечение - принципи.
  • Осигуряване на покой - извеждане от работната среда; поставяне на мека шийна яка на Нелсън или Павлов.
  • Борба с болковия синдром - НСПВ, физиотерапия, шийна екстензия, параспинални блокади с локален анестетик, кортикостероидни противовъзпалителни средства.
  • Борба с мускулната контрактура - миорелаксанти, масаж, парафинови апликации, лечебна физкултура, шийна екстензия, физиотерапия.
  • Лечение на вторичните реактивни изменения на нервните структури - витамини от групата В, nivalin, физиотерапия.
   От получените резултати на нашето изследване, за което споменавам в началото на изложението, ние сме на мнение, че при 40 до 60% от болните с диагноза цервикоартроза е необходим повторен изиорехабилитационен и медикаментозен курс на лечение след около една година. При 6 до 10% от болните няма подобрение от консервативното лечение или оплакванията им рецидивират след 10 до 45дни. В тези случай след прецизна ЕМГ, рентгенова, СТ и MRI – диагностика препоръчваме оперативно лечение.
 2. Оперативно лечение – принципи.
  • Декомпресия на нервните структури - ламинектомия, фенестрация, херниотомия.
  • Стабилизация - метална остеосинтеза, костна фузия, твърда шийна яка.

P.S. В страни с модерна медицина и от чийто опит непрекъснато се учим, гръбначната хирургия, в това число и в шийния отдел, е приоритет изключително на ортопедията. Смесени екипи – ортопед и неврохирург оперират заедно, когато се касае за тумори на нервни структури, а в назначаването на консервативно лечение винаги трябва да присъстват – невролог, физиотерапевт и ортопед.

С пожелание за много щастие!

Д-р Евелин Хайвазов

Прочети още статии от секция За пациента »

Избери друга публикация

ICRS Focus Meeting Rome, 05 – 07 Юни 2019, Рим, Италия

  От 05 до 07 Юни 2019 г., в Рим, Италия, се проведе среща на членове и симпатизанти на ICRS (International Cartilage Repair Society), озаглавена One Step Cartilage Repair.   Конгреса събра всички лидери в областта на хрущялното възстановяване от Америка, Канада, Бразилия, Германия, Великобритания, Португалия, Италия, Швейцария, Холандия,… Прочети повече »

IX-ти Конгрес на Балканската Асоциация по Артроскопия, Спортна Травматология и Колянна Хирургия (БААСТКХ) - 19-21.04.2019 г.

От 19-ти до 21.04.2019г.,  в гр. Сандански, се проведе IX-ти Конгрес на Балканската Асоциация по Артроскопия, Спортна Травматология и Колянна Хирургия (БААСТКХ). Конгреса беше с международно участие.  Домакин на събитието беше Интерхотел „Сандански“, а организатор Балканската Асоциация по Артроскопия, Спортна Травматология и Колянна… Прочети повече »

18-ти Конгрес на ESSKA, Глазгоу, Шотландия, 9-12 Май 2018 г.

От 9-ти до 15-ти Май 2018 г., сред завладяващата атмосфера на Глазгоу, Шотландия, се проведе 18-ият Конгрес на ESSKA! Какво е ESSKA? ESSKA - Европейско Дружество по Спортна Травматология, Колянна Хирургия и Артроскопия, представя Европа пред света в областта на дегенеративните ставни заболявания и спортната медицина. Целта ѝ е да насърчава научните… Прочети повече »

14-ТИ СВЕТОВЕН КОНКГРЕС НА ICRS (INTERNATIONAL CARTILAGE REPAIR SOCIETY), МАКАО, КИТАЙ, 9-12 АПРИЛ 2018

От 9-ти до 12-ти Април 2018 г., в Макао, Китай, се проведе „14-ти Световен конгрес на ICRS“. Тази година, ICRS (International Cartilage Repair Society), за пръв път организира свой конгрес в Азия. В конгреса взеха участие над 700 представители на различни страни по света, като единствен от България беше д-р Евелин Хайвазов. Мисията… Прочети повече »

KNEE SURGERY – UNICONDYLAR SLED AND GEMINI - SL – ТOTAL KNEE REPLACEMENT

На 20 и 21.03.2018 г., в Хамбург, Германия, се проведе курс по колянна хирургия – „Unicondylar Sled and GEMINI“ SL,Total Knee Replacement. Курса се организира от LINKademy, Waldemar Link GmbH & Co.KG. Основната цел беше обмяната на информация за новите ендопротези на Waldemar Link, хирургични техники и собствен опит. Лектори на… Прочети повече »

OXYPAIN OIL - Науката и природата заедно срещу болката

На 05.11.2015 г. под патронажа на Медицински център „Д-р Хайвазов” се проведе Втората годишна среща с Общопрактикуващи лекари и Физиотерапевти, организирана с партньорството на фирма „Екофарм”. Темите на срещата, „Болки в рамото – impingement syndrom” и „OXYPAIN OIL - Науката и природата заедно срещу… Прочети повече »

Ролята на Хондросейв при увреда на ставния хрущял

На 28.04.2015г., в конферентната зала на МЦ „Д-р Хайвазов” се проведе презентация на теми: „Ролята на Хондросейв при увреда на ставния хрущял” и „Хрущялно – възстановителната хирургия – решение на проблема със ставните дегенерации”. От „Екофарм” избраха продукта Хондросейв да бъде представен… Прочети повече »

Курс по микрохирургия, 18-21 Октомври 2018 г.

В периода 18-21 Октомври 2018 г., в „Пирин Голф & Кънтри Клуб“, Разлог,  се провежда курс  по микрохирургия. Организатор на курса е  „Дружество по Хирургия на Ръката“, под ръководството на неговия председател доц. Маргарита Кътева. Официален гост и лектор на курса е проф. д-р Едгар Бимер, специалист по пластична… Прочети повече »

Артроза на раменна става – причини, лечение

Артрозата е заболяване, което засяга всички стави в тялото, като проявява специфики според устройството, функциите и натовареността им. Омартроза – артроза на раменната става. Артрозата на раменната става започва с изхабяване на хрущялите. Появилите се  пукнатини и неравности по тях предизвикват повишено триене. Разрушителните процеси обхващат… Прочети повече »

Болки в рамото – замръзнало рамо

Раменната става е една от най-сложните като строеж и функция големи стави в човешкото тяло. Благодарение на нея човек извършва много широк обем движения с горните си крайници. Сложността й и непрекъснатото натоварване водят до лесна уязвимост, нарушаване на функционалността й и болка. С какво се характеризира така нареченото „замръзнало рамо”… Прочети повече »

Болки в рамото – раменна нестабилност

Строежът на раменната става осигурява възможност за изключително разнообразни и с голям обем движения на горните крайници. Тази гъвкавост обаче много лесно преминава в раменна нестабилност и разместване на ставата. В какво се изразява раменната нестабилност Това е болестно състояние, при което главата на раменната кост често излиза напълно или частично… Прочети повече »

Болки в рамото – скъсан лабрум

Болките в рамото винаги са сигнал за някакво неблагополучие. Важното е да се установи максимално бързо какво е то. Има увреждания, които с времето ще отминат сами, но има и такива, които без лечение ще се задълбочат и усложнят. Що е лабрум? Лабрумът е хрущялен пръстен, изграден от фибри,  разположен по края на ямката на раменната става. Неговата… Прочети повече »

Болки в рамото – акромио-клавикуларна става

Говорейки за рамото, говорим като за едно цяло, но в същност това е сложна структура от три стави, всяка със своя система ставни връзки, сухожилия и мускули, свои функции и сложен баланс между тях. Всяко физиологично или функционално нарушение в който и да е елемент от сложното цяло, води до затруднения или блокиране на движенията и силни болки в рамото.… Прочети повече »

Луксация на раменна става

Раменната става е най-подвижната става в човешкото тяло и осигурява впечатляващ обем движения на горните ни крайници. За това тя е по-малко стабилна от другите и много лесно се изкълчва и луксира. Половината луксации от всички случващи се в човешкото тяло се падат точно на рамото. Какво представлява луксацията на раменната става Ставната ямка на лопатката,… Прочети повече »

Скъсване на дългата глава на бицепса

Да, бицепсът е онзи мускул, който прави изразителния релеф над лактите на бодибилдърите и който ви позволява да обръщате ръката си нагоре с дланта. Той свързва лакетната и раменната става и участва в сгъването на ръката в лакътната и донякъде в раменната става ( 7% ). Докато при лакътя бицепсът е нормален мускул с едно сухожилие, нагоре се раздвоява… Прочети повече »

PRP (Platelet Rich Plasma)-терапия - Плазмотерапия

Методът на клинично обогатена с тромбоцити плазма /PRP/ се използва от 1970г. насам. Първоначално PRP терапията е била използвана в денталната медицина за подобряване на зарастването на рани при пациенти с рак или за реконструкция на челюстта. Скоро след това, нейните приложения продължават в много области на медицината – сърдечна и пластична… Прочети повече »

SLAP – РАЗКЪСВАНЕ

АНАТОМИЯ Раменната става е изградена от ямката на лопатката, наречена кавитас гленоидалис и главата на раменната кост. Тези две кости се съчленяват благодарение на ставната капсула и връзките на рамото. Към ямката на лопатката се залавя циркулярен хрущялен пръстен, наречен лабрум. Той може да бъде раскъсан при травми и дегенерации на рамото в определени… Прочети повече »

РАЗКЪСВАНЕ НА РОТАТОРНИЯ МАНШОН

РОТАТОРЕН МАНШОН – АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ Добре дошли отново в света на медицината! Нека да хвърлим един поглед върху разкъсванията на ротаторния маншон и тяхното влияние върху Вашето ежедневие. Мускулите на ротаторния маншон са супраспинатус, инфраспинатус, терес минор и субскапуларис. Ще използвам тяхното латинско наименование, защото навсякъде… Прочети повече »

РАМЕНЕН ИМПИНДЖМЪНТ

РАМЕНЕН СУБАКРОМИАЛЕН ИМПИНДЖМЪНТ Раменният Субакромиален Импинджмънт е описан за пръв път от Charlie Neer през 1972 г. Това е синдром на компресия и притискане на меките тъкани между две твърди костни повърхности. Тези кости са главата на раменната кост и акромиона на лопатката. Уникалността на раменния комплекс е в това, че тези две кости обхващат… Прочети повече »

FootBalance - решение за проблемни стъпала!

FOOTBALANCE - РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМНИ  СТЪПАЛА!     FootBalance е иновативен метод за пълен анализ на стъпалото, при който за около 10 минути получавате вашите персонални стелки!               1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНАЛИЗЪТ НА СТЪПАЛОТО?         Анализът на долните крайници ни дава… Прочети повече »

Скъсване и операция на предна кръстна връзка

Какво представлява увредата на ПКВ? Един от най-честите проблеми, засягащи колянната става, е увредата на предна кръстна връзка. Тя е единият от четирите лигамента, които са отговорни за стабилността на коляното. Връзката се изгражда от здрава влакнеста съединителна тъкан и има функция да контролира прекомерните движения в предно-заден аспект чрез… Прочети повече »

Деформация на ходилото при възрастни

Човешкото стъпало има основна роля са стабилността в изправено положение и осъществяване на походката в човешкото тяло. На ходилата се падат около една четвърт от всички кости на скелета. Те са обхванати от здрави връзки. Отгори и отдолу преминават сухожилията, отговорни за движението на стъпалото. Сложната им еластична структура осигурява преразпределяне… Прочети повече »

Възпаление на ахилесово сухожилие

Най-здравото и с най-голямо напречно сечение в човешкото тяло е „ахилесовото сухожилие”. То закрепва мускулите на прасеца за петната кост, има сравнително ниска еластичност и е отговорно за движението на ходилото. Благодарение на него скачаме и тичаме, но и се вдигаме на пръсти. То е най-здраво, защото работата му е да носи тежестта на… Прочети повече »

Износване на колянната става и възможности за нейното възстановяване

Коляното понася чувствителни натоварвания и осигурява голям обем движения. Съвременният начин на живот го поставя в ситуации, далече от естествените за него – както като претоварване, така и като нетипично обездвижване. Всичко това довежда до постепенно изхабяване и износване на колянната става. С какво се характеризира износването на колянната… Прочети повече »

Колянно протезиране

Никой не обича да живее в болка. И въпреки това мисълта за сериозна операция буди страх, който кара болните да отлагат до последния възможен момент. Кога настъпва времето за колянно протезиране Най-общо казано – • когато болката вече не може да бъде подтисната с обезболяващи и с който и да е от методите на консервативното лечение; •… Прочети повече »

Травми на коляното

Коленете изнасят цялото натоварване при движението на тялото ни. Те са създадени достатъчно здрави, за да го понесат. Но в моменти на претоварване, падане, сблъсък, усукване на крака могат да се получават травми, които извеждат колянната става от строя.   Какви са основните видове травми на коляното Най-общо те могат да се разделят на две групи.… Прочети повече »

Скъсан менискус – симптоми и лечение

Травмите на коляното са често явление. Резултатът при болшинството от тях е увреден или скъсан менискус, което причинява болки и затруднена до невъзможност походка. При омаловажаване и нелекуване, може да се стигне до сериозни поражения на хрущялите и артроза.   Какво представлява менискусът и какви са функциите му? Това е специфична фиброзна… Прочети повече »

Модерни методи за диагностика и лечение на колянна става

Ядрено-магнитен резонанс на коляно и колянна артроскопия     Когато се оплаквате от болки в коленете и потърсите лекарска помощ, често се случва лекарят да не може да добие точна представа, какво ви е само от описваните симптоми и прегледа. Налагат се изследвания и използване на някой от методите за образна диагностика. Един от най-популярните… Прочети повече »

Рехабилитация на коляно след артроскопия

Когато се приберете в къщи след направена артроскопия, започва периодът за възстановяване и рехабилитация. На практика от положените на този етап от вас усилия ще зависи какъв ще е успехът на операцията и как ще се чувствате години след нея.   Задачи в периода на рехабилитация на коляно след артроскопия Разбира се, главната задача е пълното възстановяване… Прочети повече »

Как да се справите с шипове и вода в коляното

Едни от най-често споменаваните причини за болезнени усещания са шипове ( дегенерация и остеофити ) и вода ( синовиална течност, кръв или гной ) в коляното. Рецептите за чудодейни начини за справяне с тях са много. Облекчаването им е трудно и доста често - невъзможно.   Какво представляват шиповете Това са вкостенели израстъци в или около ставите.… Прочети повече »

Болки в коленете – причини. Лечение – често използвани лекарства

Колянната става, освен че е една от най-големите в човешкото тяло, е и една от най-сложно устроените. Тя има решаващо значение за подвижността на човека и е подложена на непрекъснато натоварване.    Болки в коленете и причини за появяването им.   Болките в коленете могат да се появят неочаквано по всяко време и независимо от възрастта.… Прочети повече »

Колянна става – анатомия, причини за операция. Възстановяване след операция

Болките в коляното не подминават никого. Инцидентно или по-често, те се появяват, понякога изчезват за дълго, но рано или късно се връщат отново. Затова е добре да потърсим лекар и да се погрижим за колената си навреме.   Устройство на колянна става.   Коляното е една от най-сложните и отговорни стави в човешкия опорно-двигателен апарат.… Прочети повече »

ЛЕЧЕНИЕ НА ХРУЩЯЛНИТЕ УВРЕДИ

           Увод       Хрущялно- възстановителната хирургия е обект на повишаващ се интерес през последните две десетилетия и бележи сериозен ръст в своето развитие по две причини. Тя облекчава болката, вазстановява нормалната функция на ставата и забавя или спира развитието на дегенеративните заболявания,… Прочети повече »

Хиалуроновата киселина - Защо, кога и как?

Хиалуроновата киселина е един от най-разпространените мукополизахариди / глюкозамингликани /,  синтезиран от всички живи  организми, с изключение на водораслите. През 1934г. Palmer и Meyer изолират нов полизахарид от витреуса /стъкловидното тяло/ на телешки очи. Наричат го хиалуронова киселина.  Името произхожда от гръцката дума –… Прочети повече »

Предна кръстна връзка ( ПКВ ) и нейната артроскопска пластика

Какво представлява увредата на ПКВ? Един от най-честите проблеми, засягащи колянната става е увредата на ПКВ. Тя  е единият от четирите лигамента, които са отговорни за стабилността на коляното. Връзката се изгражда от здрава влакнеста съединителна тъкън и има функция да контролира прекомерните движения, в предно-заден аспект, чрез ограничаване… Прочети повече »

Коксартроза – симптоми, лечение, упражнения, хранене

Артрозата е заболяване на ставите, при което се поразява ставният хрущял, уврежда се костта под него и впоследствие – околните меки тъкани – ставната капсула. Болестта е позната още с името „остеоартрит”. При различните стави, съобразно строежа и натоварването им, тя има своите специфични характеристики.  Когато става дума… Прочети повече »

Износване на тазобедрената става – причини, последици, профилактика

Износването на тазобедрената става протича почти винаги неусетно, но с голяма вероятност води до сериозно заболяване. Как се случва това? Износването на тазобедрената става е свързано с постепенно и необратимо изхабяване на хрущяла. Успоредно с това се влошава качеството и намалява количеството на синовиалната течност, която освен че го смазва, го… Прочети повече »

Рехабилитация след операция на тазобедрена става

Когато коксартрозата напредне дотолкова, че почти ви инвалидизира, единственото решение е операция на тазобедрената става. След нея е необходим дълъг период на възстановяване, в който активната страна сте вие. Подготовка на дома ви за следоперационния период На практика грижите по рехабилитацията след операция на тазобедрена става започва преди самата… Прочети повече »

Смяна на тазобедрена става

Когато разрушителните процеси напреднат, подвижността се ограничи силно и болките са нетърпими, а болкоуспокоителните вече не помагат, ви остава единствено смяна на тазобедрената става. Подготовка за операцията Решили сте, че отивате на операция. Избрали сте вида на ставата. Но подготовката включва още някои неща. Подгответе дома си за следоперативния… Прочети повече »

Причини за болки в тазобедрената става

Едва ли има човек, който да посреща спокойно появилите се болки в тазобедрената става. Важността й за подвижността на тялото е толкова голяма, а уврежданията ѝ – с такова значение за общото здраве, че е нормално да се притеснявате и при най-слабите болезнени усещания.   Описание на тазобедрената става Това е мястото, в което се свързват… Прочети повече »

Възпаление на тазобедрената става

Тазобедрената става е с най-голяма оговорност за правилната походка и стабилността на човешкото тяло. Точното ѝ функциониране е безусловно важно за качеството ви на живот. Затова е добре да познавате най-честите проблеми, които могат да възникнат и да предприемате бързи действия за лечението им.   Що е възпаление Това е отговорът на организма… Прочети повече »

ВРОДЕНА ЛУКСАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА - LUXATIO COXАE CONGENITA - LCC

Вродената луксация на тазобедрената става обхваща широк спектър от аномалии на детската тазобедрена става с динамичен характер в развитието на ставно-костно-хрущялния апарат, вариращи от нестабилност и халтавост до пълно изместване на бедрената глава спрямо един повече, или по-малко дисплазичен ацетабулум (непълноценен ацетабулум) Днес в света типичната… Прочети повече »

Изкривяване на гръбнака

Гръбначният стълб е структурообразуващ не само за скелета, но за цялото човешко тяло. Той го държи изправено, разпределя собствената му тежест и напреженията при движение и физическа активност. Това обаче го прави много уязвим за увреждания,  деформации и изкривявания. Основни видове изкривявания на гръбнака. Кифоза се нарича изкривяването на… Прочети повече »

Най-чести причини за болки в гърба и кръста

Болките в гърба са много често оплакване. Те засягат и младежи, и хора в напреднала възраст. Могат да са симптом на различни заболявания или да са резултат на травматични увреждания и дегенеративни процеси. Строеж и функции на гръбнака Гъвкавият гръбначен стълб е основна структура в скелета. В канала му се намира гръбначният мозък. От него тръгват… Прочети повече »

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

 • гр. София 1784, ж.к. Младост
 • бул. Цариградско шосе № 131
 • тел.: 02/875 71 11
 • факс: 02/965 85 04
 • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни